لیست کلاس های زنده دبیرستان علوی

کلاس پایه دهم کلاس پایه دهم
مشترک ریاضی و تجربی
کلاس پایه دهم
ریاضی
کلاس پایه دهم
ریاضی الف
کلاس پایه دهم
ریاضی ب
کلاس پایه دهم
ریاضی الف و انسانی
کلاس پایه دهم
ریاضی ب و تجربی
کلاس پایه دهم
تجربی
کلاس پایه دهم
انسانی

کلاس تابستانی 104
Microsoft Excel
کلاس تابستانی 115
المپیاد شیمی
کلاس تابستانی 120
المپیاد فیزیک
کلاس پایه یازدهم کلاس پایه یازدهم
ریاضی الف
کلاس پایه یازدهم
ریاضی ب
کلاس پایه یازدهم
ریاضی الف و ب
کلاس پایه یازدهم
تجربی
کلاس پایه یازدهم
مشترک ریاضی و تجربی
کلاس پایه یازدهم
انسانی

سمینار دانش آموزی 201 سمینار دانش آموزی 202 سمینار دانش آموزی 203 سمینار دانش آموزی 204
کلاس تابستانی 219
MATLAB
کلاس تابستانی 214
المپیاد فیزیک
کلاس تابستانی 215
المپیاد شیمی
کلاس پایه دوازدهم 61 دوازدهم ریاضی 61 دوازدهم ریاضی الف 61 دوازدهم ریاضی ب 61 دوازدهم ریاضی ب و تجربی 61 دوازدهم تجربی 61 کلاس مشترک ریاضی و تجربی دوازدهم 61 کلاس دوازدهم انسانی 61
مراسم