لیست کلاس های زنده دبیرستان علوی

سال تحصیلی 1401-1400

کلاس پایه دهم کلاس پایه دهم
مشترک ریاضی و تجربی
کلاس پایه دهم
ریاضی
کلاس پایه دهم
ریاضی الف
کلاس پایه دهم
ریاضی ب
کلاس پایه دهم
ریاضی الف و انسانی
کلاس پایه دهم
ریاضی ب و تجربی
کلاس پایه دهم
تجربی
کلاس پایه دهم
انسانی

کلاس زبان دهم - E3 کلاس زبان دهم - PI1 کلاس زبان دهم - PI2 کلاس زبان دهم - PI3 کلاس زبان دهم - I1
کلاس پایه یازدهم کلاس پایه یازدهم
ریاضی الف
کلاس پایه یازدهم
ریاضی ب
کلاس پایه یازدهم
ریاضی الف و ب
کلاس پایه یازدهم
تجربی
کلاس پایه یازدهم
مشترک ریاضی و تجربی
کلاس پایه یازدهم
انسانی

کلاس زبان یازدهم - CL4 کلاس زبان یازدهم - CL5 کلاس زبان یازدهم - CL6 کلاس زبان یازدهم - CL7 کلاس زبان یازدهم - CL8
کلاس پایه دوازدهم دوازدهم ریاضی دوازدهم ریاضی الف دوازدهم ریاضی ب دوازدهم ریاضی ب و تجربی دوازدهم تجربی کلاس مشترک ریاضی و تجربی دوازدهم کلاس دوازدهم انسانی
مراسم