روز رشته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7:30-8:55 9:10-10:35 10:50-12:15 15:00-16:30 16:45-18:15
شنبه انسانی علوم و فنون علوم و فنون جامعه شناسی  جامعه شناسی           
ریاضی الف فیزیک فیزیک حسابان حسابان   حسابان        
ریاضی ب حسابان حسابان فیزیک فیزیک حسابان       تست فیزیک پایه تست فیزیک پایه
تجربی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی فیزیک فیزیک زیست زیست زیست  
یکشنبه انسانی ریاضی ریاضی   تاریخ ریاضی اخلاق تست دینی تست دینی    
ریاضی الف گسسته هندسه فیزیک فیزیک هندسه هندسه        
ریاضی ب هندسه گسسته هندسه هندسه فیزیک فیزیک        
تجربی فیزیک فیزیک                
دوشنبه انسانی عربی عربی فلسفه              
ریاضی الف     عربی عربی شیمی شیمی        
ریاضی ب     شیمی شیمی عربی عربی        
تجربی شیمی شیمی     عربی عربی        
سه شنبه انسانی اقتصاد فلسفه فلسفه دینی   ادبیات        
ریاضی الف   گسسته دینی ادبیات گسسته گسسته حسابان حسابان شیمی شیمی
ریاضی ب گسسته   گسسته گسسته ادبیات دینی شیمی شیمی حسابان حسابان
تجربی زیست زیست زیست زیست ادبیات دینی        
چهارشنبه انسانی ما و دین دینی ادبیات ادبیات زبان زبان        
ریاضی الف زبان زبان دینی اخلاق ادبیات ادبیات تست فیزیک پایه تست فیزیک پایه    
ریاضی ب ادبیات ادبیات زبان زبان اخلاق دینی        
تجربی ادبیات ادبیات زبان زبان اخلاق دینی     تست فیزیک پایه تست فیزیک پایه
پنج شنبه انسانی   علوم و فنون زبان زبان   جغرافی        
ریاضی الف زبان زبان     شیمی فیزیک تست دینی تست دینی    
ریاضی ب     فیزیک شیمی زبان زبان تست دینی تست دینی    
تجربی شیمی شیمی شیمی فیزیک زبان زبان تست دینی تست دینی