زمان کلاس ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۷:۳۰ تا ۸:۱۰ ۸:۲۰ تا ۹:۰۰ ۹:۱۰ تا ۹:۵۰ ۱۰ تا ۱۰:۴۰ ۱۱ تا ۱۱:۴۰ ۱۱:۵۰ تا ۱۲:۳۰ ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۱۰ ۱۵:۲۰ تا ۱۶
شنبه یازدهم انسانی کارآفرینی حقوق بشر فنون ادبی فنون ادبی دینی انسان شناسی تست فارسی ورزش
یازدهم ریاضی - الف هندسه کارآفرینی فیزیک دینی شیمی شیمی آزمایشگاه مطالعه
یازدهم ریاضی - ب شیمی هندسه کارآفرینی شیمی فیزیک دینی آزمایشگاه مطالعه
یازدهم تجربی شیمی مشاوره کارآفرینی شیمی فیزیک دینی تست فارسی ورزش
یکشنبه یازدهم انسانی عربی فوق برنامه عربی فوق برنامه ریاضی ریاضی دینی زبان انگلیسی مشاوره سیره
یازدهم ریاضی - الف هندسه هندسه حسابان حسابان آمار و احتمال مطالعه تاریخ زبان انگلیسی
یازدهم ریاضی - ب آمار و احتمال مطالعه هندسه هندسه حسابان حسابان زبان انگلیسی تاریخ
یازدهم تجربی ریاضی A ریاضی A زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی ریاضی A تاریخ
دوشنبه یازدهم انسانی تاریخ تاریخ زبان ترمیک زبان ترمیک دینی آزمون عربی عربی
یازدهم ریاضی - الف عربی عربی زبان ترمیک زبان ترمیک مشاوره دینی شیمی فیزیک
یازدهم ریاضی - ب مشاوره دینی زبان ترمیک زبان ترمیک عربی عربی فیزیک شیمی
یازدهم تجربی ریاضی B دینی زبان ترمیک زبان ترمیک عربی عربی فیزیک شیمی
سه شنبه یازدهم انسانی فلسفه جامعه شناسی جامعه شناسی دین شناسی فارسی فارسی فن ترجمه/تست زبان فن ترجمه/تست زبان
یازدهم ریاضی - الف فارسی حسابان حسابان فارسی ورزش حسابان مطالعه شیمی مطالعه شیمی
یازدهم ریاضی - ب حسابان فارسی فارسی حسابان حسابان ورزش مطالعه شیمی مطالعه شیمی
یازدهم تجربی ریاضی B فارسی فارسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی مطالعه شیمی مطالعه شیمی
چهارشنبه یازدهم انسانی روان شناسی روان شناسی زبان ترمیک زبان ترمیک شناخت فرصت مطالعاتی کانون قرآن و حدیث کانون قرآن و حدیث
یازدهم ریاضی - الف آمار و احتمال تست فارسی زبان ترمیک زبان ترمیک آزمون آزمون کانون قرآن و حدیث کانون قرآن و حدیث
یازدهم ریاضی - ب تست فارسی آمار و احتمال زبان ترمیک زبان ترمیک آزمون آزمون کانون قرآن و حدیث کانون قرآن و حدیث
یازدهم تجربی ریاضی B زبان انگلیسی زبان ترمیک زبان ترمیک آزمون آزمون کانون قرآن و حدیث کانون قرآن و حدیث
پنج شنبه یازدهم انسانی فنون ادبی نگارش مطالعه جغرافی جغرافی آزمون
یازدهم ریاضی - الف فیزیک فیزیک نگارش زمین شناسی آزمون آزمون
یازدهم ریاضی - ب نگارش زمین شناسی فیزیک فیزیک آزمون آزمون
یازدهم تجربی نگارش  زمین شناسی فیزیک فیزیک آزمون آزمون