روز رشته ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۸:۱۰ - ۷:۳۰ ۸:۵۰ - ۸:۱۰ ۹:۵۰ - ۹:۱۰ ۱۰:۴۰ - ۱۰:۰۰ ۱۱:۴۰ - ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ - ۱۱:۵۰ ۱۵:۱۰ - ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۵:۲۰
شنبه انسانی فارسی دینی A نگارش فنون ادبی عربی مشاوره
ریاضی الف فارسی دینی A ریاضی A مشاوره نگارش شیمی فیزیک
ریاضی ب دینی A ‫ریاضی‬ A فارسی نگارش مشاوره فیزیک شیمی
تجربی دینی A ‫ریاضی‬ A فارسی نگارش مشاوره فیزیک شیمی
یک‌شنبه انسانی آزمون تاریخ زبان ریاضی مشاوره سیره جغرافی
ریاضی الف مشاوره ریاضی B زبان شیمی جغرافی آزمایشگاه عربی
ریاضی ب عربی مشاوره ریاضی B زبان شیمی جغرافی آزمایشگاه
تجربی عربی مشاوره ریاضی B زبان شیمی آز + زیست
دوشنبه انسانی زبان ترمیک ‫‪B‬‬ ‫دینی‬ توحید عربی ریاضی مطالعه ‫فارسی‬
ریاضی الف ‫‪B‬‬ ‫دینی‬ ریاضی A فیزیک ریاضی A ‫فارسی‬
ریاضی ب فیزیک ریاضی A دینی B ‫فارسی‬ ریاضی A
تجربی فیزیک ریاضی A دینی B ‫فارسی‬ ریاضی A
سه‌شنبه انسانی دین شناسی اقتصاد جامعه شناسی منطق سمینار
ریاضی الف ‫شیمی‬ ‫عربی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫هندسه‬ سمینار
ریاضی ب ‫کامپیوتر‬ ‫هندسه‬ ‫شیمی‬ سمینار ‫عربی‬ سمینار
تجربی زیست ‫شیمی‬ سمینار ‫عربی‬ سمینار
چهارشنبه انسانی زبان ترمیک ‫‪A‬‬ ‫دینی‬ ‫مهدویت‬ ‫عربی‬ ‫صرف‬ کانون قرآن و حدیث
ریاضی الف ‫‪A‬‬ ‫دینی‬ فیریک ریاضی B
ریاضی ب فیریک دینی A ریاضی B فیزیک
تجربی فیریک دینی A ریاضی B فیزیک
پنج‌شنبه انسانی آزمون برنامه هفتگی کلاس انسانی
ریاضی الف برنامه هفتگی کلاس ریاضی الف
ریاضی ب برنامه هفتگی کلاس ریاضی ب
تجربی برنامه هفتگی کلاس تجربی